Halklar ve İnançlar Meclisi

Zilan Katliamı’nı Unutmadık!

Zilan Katliamı’nı Unutmadık!

Tüm inançların, halkların değerleri üzerinde iktidar olmaya çalışan sistem; ırkçılık ile toplumu dizayn etmeye çalışıyor. Bugün iktidarın kendi çıkarını, inkar politikasını, topluma ait bir değer olarak sunması en büyük tehlikedir. Zilan Katliamı’nın yıldönümü dolayısıyla, Halklar ve İnançlar Meclisi olarak bu aklın sonucu hayatını kaybedenleri saygıyla anıyoruz. İnkar, asimilasyon ve katliam politikaları ile mücadele edeceğimizi yineliyoruz.
SREBRENİCA’nın 25. Yılında Halklar Hala Diken Üstünde

SREBRENİCA’nın 25. Yılında Halklar Hala Diken Üstünde

Yugoslavya’dan sonra kurulan ülkelerde refahtan, adaletten, gelişmişlikten bahsetmek söz konusu bile değil. Halkların ve inançların birbirine düşman edilmediği bir ülkenin kurulabileceğine, asıl böyle bir dünyanın daha yaşanılır olduğuna inancımızla, 25. yılında Srebrenica katliamını lanetliyor, halklarımızı barış için mücadeleden geri durmamaya çağırıyoruz.
Yeni Çorumlara İzin Vermeyeceğiz

Yeni Çorumlara İzin Vermeyeceğiz

Bizler halkların mücadelesinden aldığımız inanç ve güçle Çorum Katliamı'nda yaşamını yitiren tüm yurttaşlarımızı anıyor, bu katliamın aydınlatılması ve bir daha yaşanmaması için mücadele sözü veriyoruz.
21 Mayıs Ortak Acımız!

21 Mayıs Ortak Acımız!

156. yılında Çerkes soykırımının acısını bir kez daha paylaşıyor; Çerkeslerin nezdinde soykırım ve sürgüne uğrayan tüm halkları anıyor; anadili, kültürü ve inancıyla özgür, eşit ve demokratik yaşam mücadelesinde omuz omuza olduğumuzu bilmelerini istiyoruz.
НАКЪЫГЪЭМ 21-Р ДИ ЗЭХУЭДЭ ГУКЪЕУЭЩ..!

НАКЪЫГЪЭМ 21-Р ДИ ЗЭХУЭДЭ ГУКЪЕУЭЩ..!

Адыгэм и хэкур зэрибынэрэ илъэси 156-рэ щрикъум ирихьэлІэу и щхьэ кърикІуа нэщІэбжьэр иджыри зэ дигу къыдогъэкІыжыр… Адыгэхэм худэу зи хэку зрагъэбгына, зи щIыпIэр зыфIагъэкIуэда лъэпкъхэри дигу къыдогъэкIыжыр. Я анэдэлъхубзэр, я щІэнхабзэр, я фIэщхъуныгъэр хуиту, зэхуэдэу икIи демократие псэуныгъэм къыхуедджэу, дазэригъусэр ядгъэщІэну дыхуейщ.
Rahip Aho'nun Tertemiz Kalbine İtimadımız Tam!

Rahip Aho'nun Tertemiz Kalbine İtimadımız Tam!

Bütün bu operasyonlar, bölgenin insansızlaştırılması politikasının hayata geçirilmesi için yürütülmektedir. Batman'da topraklarına dönmek isteyen Ezidilerin dövülmesi ve  yurtdışına gitmek zorunda kalmaları ile Süryani rahibin tutuklanması, aynı tekçi zihniyetin sonucudur. Halkların Demokratik Kongresi Halklar ve İnançlar Meclisi olarak tertemiz kalbine, kardeşlik ülküsüne itimat ettiğimiz Rahip Aho’nun derhal serbest bırakılmasını istiyoruz! Halkların birlikteliği barışın sırrıdır.
Çerkesler Kendini Anlatıyor 1

Çerkesler Kendini Anlatıyor 1

Halklar ve İnançlar Komisyonu’numuzun düzenlediği “Halklar ve inançlar kendini anlatıyor” program dizisinin 5’incisi gerçekleştirildi. Daha önce Aleviler, Arap Aleviler, Süryaniler ve Ermenilerin katıldığı programın bu bölümünde Çerkeslerin Abaza, Oset ve Ubıh kollarından temsilciler dil ve kültürlerini anlattı.
Ermeniler Kendini Anlatıyor

Ermeniler Kendini Anlatıyor

"Halklar ve İnançlar Kendini Anlatıyor" panel serisinin 4’üncüsünde Ermeni halkı, kendi dil ve kültürü anlatıldı. Araştırmacı yazar Kayuş Çalıkman Govrilof ve gazeteci Pakrat Estukyan konuşmacı olarak katılırken, panelin moderatörlüğünü ise Halklar ve İnançlar Meclisi üyesi Katrin Nikolao yaptı.
Süryaniler Kendini Anlatıyor

Süryaniler Kendini Anlatıyor

HDK Halklar ve İnançlar Meclisi'nin düzenlediği Halklar ve İnançlar Kendini Anlatıyor etkinliklerinin Sayfo'nun yıldönümüne denk gelen 15 Haziran 2019 tarihindeki konuğu Süryanilerdi. Yazar Muzaffer İris 1915 soykırım sürecini, Tuma Özdemir Süryani kilisesinin tarihçesi ve ritüellerini, Edip Aslan ise dünden bugüne Süryani halkını anlattı.
Arap Alevileri Kendini Anlatıyor

Arap Alevileri Kendini Anlatıyor

HDK Halklar ve İnançlar Komisyonu, Anadolu Aleviliği ile başlattığı "Halklar ve İnançlar Kendini Anlatıyor" etkinliklerine Arap Aleviliği ile devam etti. 19 Mayıs 2019'daki programda Gazeteci Musa Özuğurlu Arap Alevilerinde Hz. Ali ve Ehl-i Beyt'in önemini dile getirirken, Ahmet Kara Hatay Alevi toplumunun özgünlüğüne yer verdi, araştırmacı yazar Tevfik Usluoğlu tarihsel, kimliksel, inançsal boyutlarıyla Arap Alevilerini anlattı.