HDK Diyor Ki

40 ilden 400’ye yakın delegenin katılımıyla 16 Ocak 2016 tarihinde Ankara’da bir araya gelen Halkların Demokratik Kongresi (HDK) 1. Olağan Konferansı, Türkiye ve Kürdistan, Ortadoğu ve dünyanın politik ve toplumsal gündemindeki konuları ve gelişme eğilimlerini halklarımızın demokrasi, barış ve özgürlük, mücadelesi ışığında değerlendirerek HDK’nin yeninden inşası sürecini tartışmış ve aşağıdaki sonuçlarda ortaklaşmıştır.

                     

  1. Saray eski statükonun güçleriyle de ittifak halinde 7 Haziran seçimleriyle tecelli eden halk iradesini yok sayarak fiili bir başkanlık rejimi  ile yönetime el koymuş, bir darbe ile parlamentoyu ve parlamenter sistemi işlevsizleştirerek faşist bir yapı oluşturmuştur. HDK Konferansı bu bağlamda, toplumsal muhalefet güçlerinin darbe rejimi ve savaşa karşı kısmi ve parçalı direnişlerinin, taban hareketleri etrafında birleştirilmesi ve bir demokrasi cephesinin örülmesi amacıyla Türkiye ve Kürdistan'ın bütün demokrasi ve barış güçlerini, anti faşist dinamiklerini, sendikaları, emek ve meslek örgütlerini, yurttaş inisiyatiflerini, kadın, gençlik ve LGBTİ hareketlerini büyük bir hızla mücadele ortaklığında bir araya gelmeye, bu birlikteliğin somut ve ülke çapındaki ifadesi olacak bir demokrasi cephesini birlikte inşaya çağırır.

  2. Kürdistan'da yaşanmakta olan ağır ihlallerin, sivil kayıpların ve insanlık dışı zulmün asli nedeni güvenlik güçlerini “cezasızlık” koruması altına alırken, 15 bin Kürdün imhası ve 300 bin Kürdün göç ettirilmesi pahasına Özgürlük Hareketinin toplumsal tabanının tasfiyesini amaçlayan “Çöktürme Harekatı”dır. Devlet, görünüşte “müzakere ve çözüm” için diyalog yürütürken gerçekte Ekim 2013'ten itibaren savaş hazırlıklarına, Eylül 2014'ten itibaren de “Çöktürme” operasyonlarına başlamıştır. “Hendeklere” indirgenmeye çalışılan bütün bu topyekun katliam sürecine, Kürt halkı “özyönetim ilanları” ile yanıt vermiştir.  HDK Konferansı, tüm demokrasi, emek ve barış güçlerini, STK’ları, yurttaş girişimlerini, demokratik örgütleri, aydınları, sendika ve meslek odalarını, siyasi partileri, akademik çevreleri, kadın örgütlerini ve vicdan sahibi bütün yurttaşları savaş ve çatışmanın halklarımız arasında nefret ve kin duyguları doğurmasını ve toplumsal dayanışmayı çökertmesini önlemek amacıyla; barış dilinin ve söyleminin medya ve kamusal alana hakim kılınması, barışın toplumsallaşarak kökleşmesi için savaşın toplumsal, politik ve kültürel nedenlerini ortadan kaldırarak, barış içinde yaşama hakkını güvence altına alacak demokratik, eşitlikçi ve özgürlükçü yeni bir anayasa kampanyası da dahil bütün yöntemleri değerlendirerek barış için acilen seferber olmaya çağırır.

  3. 1 Kasım seçimleri sonrasında oluşan yeni güç dengesi Türkiye'yi aşağıdan ve yukarıdan bir siyasal  rejim değişikliğine zorluyor. Halklarımız, Erdoğan ailesinin ve himayesindeki sermaye gruplarının mezhepçi başkanlık rejimi dayatmasına da, 12 Eylül’ün baskıcı ve tekçi Anayasasının “değişmez maddeleri”ne de boyun eğmek zorunda değildir. HDK, bu süreçte halklarımızın demokratik, cinsiyet eşitlikçi, özgürlükçü, eşitlikçi, çoğulcu, özyönetimci, sosyal ve ekolojik bir Anayasa için mücadele hedefiyle harekete geçmesi; bir demokratik Anayasa hareketinin oluşması ve Anayasa yapım sürecinde belirleyici rol oynaması için aktif çaba gösterecektir. Bununla birlikte Kürdistan kentlerinde savaş, çatışma ve yaşam hakkı başta olmak üzere temel hakların tamamı ayaklar altındayken, özgürlükçü, eşitlikçi, demokratik ve özyönetimci bir Anayasa tartışması yapılamayacağı açıktır. Bu nedenlerle Anayasa çalışmalarının başlayabilmesi için, Kürt halkına karşı sürdürülegelen kıyıcı savaşa son verilmeli, bütün askeri ve polisiye uygulamalar ve savaş hali sona erdirilmeli, karşılıklı çatışmasızlık güvence altına alınmalıdır. HDK Konferansı, halklarımızın Anayasal taleplerini dile getirmelerinin önündeki bütün engellerin ortadan kaldırılması konusunda devlet ve hükümeti demokratik siyaset kanallarının yeniden açılması adına uyarır ve bunların ortadan kalkması adına mücadeleyi büyüteceğini hatırlatır.

  4. Türkiye'deki aşırı merkeziyetçi, bürokratik, militarist, baskıcı, tekçi, asimilasyoncu, pahalı, kaynak yutan ve Türkiye halklarının özgür yaşama arzularını karşılayamayan mevcut devlet yapısı ancak yerel dinamikleri önceleyen, statü taleplerini gören, kaynak ve yetki dağıtım gücünü yerellerle paylaşan demokratik özerklik ilkesini temel alarak bir demokratik cumhuriyete dönüştürülebilir. HDK Konferansı bu bağlamda HDK'nin bölgesel meclisi olan DTK'nın  26-27 Aralık günlerinde Diyarbakır'da gerçekleştirdiği Olağanüstü Genel Kurul'da açıkladığı “Özyönetim Deklarasyonu”nu Türkiye'nin bir demokratik cumhuriyete dönüşümü ve Kürt sorununun barışçı çözümü  doğrultusunda çok önemli ve yol açıcı bir teklif olarak selamlar ve sahiplenir. Konferans HDK'yi Kürt halkının demokratik özerklik ve özyönetim ilanlarını ve bunları izleyen mücadelelerin yarattığı demokratik dönüşüm imkanlarını değerlendirmek ve Türkiye'nin batısındaki, toplumsal, politik, kültürel, demografik, kentsel ve ekonomik koşullara özgü özyönetim modellerini tartışmak ve kararlaştırmak üzere en kısa sürede konferanslar ve çalıştaylar düzenlemeye ve bu çalışmaların sonuçlarına dayalı olarak mümkün olan her zeminde halkın kendi kendisini yönetme  mekanizmalarını harekete geçirerek cumhuriyetin demokratik bir dönüşümle  yerelden ve yeniden kuruluşu hedefiyle mücadeleye çağırır.

 

  1. HDK Konferansı “Demokratik Suriye/Özerk Rojava” perspektifi dahilinde Suriye'de bütün halkların kendilerini özgürce ifade edecekleri barışçıl, demokratik ve siyasi  dönüşüm çerçevesinde Suriye halklarının kendi kaderlerini kendi eline alacağı siyasi çözüm girişimlerine destek verir, bu bağlamda Suriye halklarının özgür ortaklık girişimi olan Demokratik Suriye Meclisi'ni (DSM) selamlar. HDK Konferansı Rojava Kürdistan'da halkların özgür iradesi üzerinde yükselen çok kimlikli ve çoğulcu kanton yönetimlerini Rojava halklarının meşru temsilcisi olarak tanır; Türkiye'yi Kürt ve Kürdistan düşmanlığına dayalı Suriye siyasetine bütünüyle son vererek, Rojava'nın kendi kaderini tayin hakkına saygı göstermeye; Suriye'de mezhep karşıtlığına dayandırdığı iç savaşı körüklemekten vazgeçmeye ve demokratik çözüm yolunu desteklemeye;  Türkiye'deki Suriyeli göçmenlere uluslararası geçerliğe sahip mülteci statüsü tanımaya; Suriyeli göçmenlerin Avrupa'dan uzak tutuldukları bir esir kampı olmak için AB ile utanç verici pazarlıklara girişmek yerine göçmenlerin anavatanlarına dönecekleri koşulları yaratmak için Suriye'nin yeniden kuruluşu doğrultusunda çaba göstermeye çağırır.

 

  1. Önümüzdeki yeni toplumsal mücadele döneminde HDK kimlik siyaseti ile sınıf siyasetini birleştiren bir politik hat oluşturmalıdır. Bütün enerjisini kimlik mücadeleleriyle eş zamanlı olarak emeğin farklı alanlarda kapitalist sömürüye karşı süren mücadelelerinin birleştirilmesi ve örgütlenmesi doğrultusunda harekete geçirmeye çalışmalıdır. HDK, fabrika ve tarlalarda, okul,  hastane, büro ve imalathanelerde süregiden iktisadi ve sosyal mücadeleler kadar, yaşam alanlarında, ulaşım hatlarında süregiden kentsel hak mücadelelerinde; işsiz ve geleceksiz bırakılan gençlerin talepleri doğrultusunda; sermaye saldırılarına karşı ayaklanan köylülerin doğa ve yaşam mücadelesinde, güvencesiz ve sendikasız işçilerin örgütlenme ve güvenceye ulaşma uğraşlarında; kadına yönelik şiddete, çocuklara yönelik şiddet ve istismara karşı verilen mücadelelerde kurucu, kucaklayıcı ve halklarımızı mücadelede birleştiren bir eylem planını hayata geçirmelidir. HDK ve DTK’nin güçlü örgütlenmesi HDP’nin de toplumsal yönü güçlü bir siyasi parti olması açısından oldukça önemlidir. 7 Haziran seçimlerinde ortaya çıkan halk desteği dikkate alındığında, HDP’nin toplumsal kesimlerin beklentilerini karşılayabilmesi için; HDK/DTK’nin siyasi ve toplumsal temelini zaman geçirmeden oturtacak güçlü bir taban-halk örgütlenmesine dayanmalıdır.

 

            Halkların Demokratik Kongresi
            16 Ocak 2016 

Eğitim ve Bilim Emekçilerinin 24 Eylül Grevini Destekliyoruz

Halkların Demokratik Kongresi olarak, bizler, eğitim ve bilim emekçilerinin haklı taleplerini destekliyoruz. Eğitim ve bilim emekçilerinin taleplerini kendi taleplerimiz olarak görüyor ve 24 Eylül’de bütün halkımızı greve destek vermeye, öğrenci velilerini ve öğrencileri okulları boykot etmeye çağırıyoruz.

Devamını oku

Hepimizin, Halklarımızın Başı Sağ Olsun!

Halkların Demokratik Kongresi Mustafa Kahya yoldaşın kaybı nedeniyle Sosyalist Yeniden Kuruluş Partisi’nin üye ve yöneticilerine, ailesine, mücadele yoldaşlarına ve tüm HDK'li yoldaşlara başsağlığı diliyor, acı ve üzüntülerini paylaşıyoruz.

Devamını oku

Kar Hırsı Yine İşçi Katliamı Yaptı

Kar hırsıyla insan canını hiçe sayan bu taşeron düzenine karşı ve insan onuruna yakışır çalışma koşulları için herkesi ortak birleşik mücadeleye çağırıyoruz.

Devamını oku

Halklarımızın Eşit, Özgür ve Kardeşçe Birlikteliği için; 6–7 Eylül 1955 Pogromu’yla Yüzleşmeliyiz!

6-7 Eylül utancını bir kez daha hatırlatırken, tüm dillerden, kimlik ve inançlardan halklarımıza çağrımız şudur: Egemenlerin hazırladığı tuzaklara düşmeyelim. Barış, eşitlik ve özgürlük mücadelesini yükselterek halkların kalıcı barışını ve kardeşliğini inşa edelim.

Devamını oku

Ortadoğu ve Türkiye’de Halkların Birliği ve Barış Kazanacak!

Halklara ve inançlara eşitlik ve barışı sağlamak için mücadeleden bir an dahi geri durmayacağımızı bir kez daha 1 Eylül Barış Günü vesilesiyle ifade ediyoruz

Devamını oku

Ezidilere Yapılan Saldırı Hepimize Yapılmıştır, İzin Vermeyeceğiz!

Devamını oku

Suriyeli Sığınmacılara Yönelik Saldırılar Kabul Edilemez!

Halkların Demokratik Kongresi olarak, AKP Hükümeti’ni, bir an önce yaşamlarını Türkiye'de sürdüren 1,5 milyona yakın Suriyelinin sorunlarına samimiyetle eğilmeye, mülteci statüsü kazanmaları ve Türkiye halklarıyla bir arada eşit bir biçimde yaşamaları için çalışmaya çağırıyoruz.

Devamını oku

Roman Soykırımı’nı 70. Yılında Üzüntüyle Anıyoruz!

Devamını oku

Ortadoğu’ya Barış ve Huzur Dileğiyle, Ramazan Bayramınızı Kutluyoruz!

Halkların Demokratik Kongresi olarak, bugün Filistin ve Rojava’da eşit, özgür ve adil bir yaşam için mücadele edenlerden aldığımız güçle; ezilenden, yok sayılandan, doğadan, emekten, özgürlükten, eşitlikten, barıştan, adaletten ve demokrasiden yana olanların yeni bir toplum, insanca bir yaşam için ortak mücadeleyi birlikte örgütlememiz dileğiyle, Müslüman Dünyasının Ramazan Bayramını Kutluyoruz.

Devamını oku

AKP’nin askerleri ve İslamcı çeteleri kadınlara saldırmaya devam ediyor

Biz kadınlar AKP’yi uyarıyoruz. Kadınlara yönelik cinsel suçlar işleyen bu failleri bulun ve derhal gereğini yerine getirin. Herkesi kadınlara yönelik bu saldırılara karşı tavır almaya davet ediyoruz.

Devamını oku

Filistin ve Rojava'da, Halklar Yalnız Değildir!

Halkların Demokratik Kongresi olarak, tüm halklarımızı Rojava ve Filistin’de yükselen halkların direnişine destek olmaya, emperyalizm destekli katliamcı güçleri lanetlemeye davet ediyoruz.

Devamını oku

Operasyonları Durdurun, Filistin Halkı Yalnız Değildir

Halkların Demokratik Kongresi olarak İsrail'i operasyonlara son vermeye, son bir ay içinde tutsak ettiği 100'ü aşkın çocuğun da içinde olduğu Filistinlileri serbest bırakmaya çağırıyoruz.

Devamını oku

Çerkesya halklarının yaşadığı soykırımı unutmuyoruz...

- Çerkes kimliğinin ve kültürünün yaşatılmasının önündeki engellerin ortadan kaldırılması,
- Ana dilinde eğitim hakkının sağlanması, üniversitelerde akademik programların açılması,
- Çerkesçe TV ve radyo yayın hakkının sağlanması,
- Çerkes köylerine eski isimlerinin verilmesi, çocuklara Çerkes dilinde isimlerin konulabilmesi,
- Çerkesleri hain olarak anlatan veya inkar eden tüm ırkçı ifadelerin ders kitaplarından ayıklanması haklı taleplerini sahipleniyoruz.

Devamını oku

Rojava sınırında sivillerin vurulması kabul edilemez...

Sınır komşumuz olan Rojava’da yaşayan Kürt halkı başta olmak üzere farklı halklar, Türkiye halklarının düşmanı değil, dostudur. Rojava Kürtleri, Türkiye’de yaşayan Kürt halkının akrabası, hısmı, kardeşidir. Duvarla, tel örgüyle, mayınlarla, sınırı geçmek isteyenleri vurmakla, sınırın iki yanında yaşayan Kürt halkı arasındaki ilişkiyi, fiziki ve fikri bağı, duygu birliğini engelleyeceğini düşünenler yanılıyor.

Devamını oku

Halklarımız Soma’nın hesabını sormaya devam edecektir. Hükümet sorumluluktan kaçamaz!

Başta Başbakan ve Cumhurbaşkanı olmak üzere devlet erkanının Soma’da yaptıkları geçit töreninde yarattıkları polis terörü ve yaptıkları açıklamalar ile madenci ailelerinin acılarını daha da artırmıştır. Başbakan “bu işin fıtratında ölüm var ve iş kazaları olabilir” diyerek, katliamı 1800-1900 yıllarındaki olaylarla karşılaştırarak ölen madenciler ve aileleri ile dalga geçercesine konuşmuştur.

Devamını oku