HDK Diyor Ki

40 ilden 400’ye yakın delegenin katılımıyla 16 Ocak 2016 tarihinde Ankara’da bir araya gelen Halkların Demokratik Kongresi (HDK) 1. Olağan Konferansı, Türkiye ve Kürdistan, Ortadoğu ve dünyanın politik ve toplumsal gündemindeki konuları ve gelişme eğilimlerini halklarımızın demokrasi, barış ve özgürlük, mücadelesi ışığında değerlendirerek HDK’nin yeninden inşası sürecini tartışmış ve aşağıdaki sonuçlarda ortaklaşmıştır.

                     

  1. Saray eski statükonun güçleriyle de ittifak halinde 7 Haziran seçimleriyle tecelli eden halk iradesini yok sayarak fiili bir başkanlık rejimi  ile yönetime el koymuş, bir darbe ile parlamentoyu ve parlamenter sistemi işlevsizleştirerek faşist bir yapı oluşturmuştur. HDK Konferansı bu bağlamda, toplumsal muhalefet güçlerinin darbe rejimi ve savaşa karşı kısmi ve parçalı direnişlerinin, taban hareketleri etrafında birleştirilmesi ve bir demokrasi cephesinin örülmesi amacıyla Türkiye ve Kürdistan'ın bütün demokrasi ve barış güçlerini, anti faşist dinamiklerini, sendikaları, emek ve meslek örgütlerini, yurttaş inisiyatiflerini, kadın, gençlik ve LGBTİ hareketlerini büyük bir hızla mücadele ortaklığında bir araya gelmeye, bu birlikteliğin somut ve ülke çapındaki ifadesi olacak bir demokrasi cephesini birlikte inşaya çağırır.

  2. Kürdistan'da yaşanmakta olan ağır ihlallerin, sivil kayıpların ve insanlık dışı zulmün asli nedeni güvenlik güçlerini “cezasızlık” koruması altına alırken, 15 bin Kürdün imhası ve 300 bin Kürdün göç ettirilmesi pahasına Özgürlük Hareketinin toplumsal tabanının tasfiyesini amaçlayan “Çöktürme Harekatı”dır. Devlet, görünüşte “müzakere ve çözüm” için diyalog yürütürken gerçekte Ekim 2013'ten itibaren savaş hazırlıklarına, Eylül 2014'ten itibaren de “Çöktürme” operasyonlarına başlamıştır. “Hendeklere” indirgenmeye çalışılan bütün bu topyekun katliam sürecine, Kürt halkı “özyönetim ilanları” ile yanıt vermiştir.  HDK Konferansı, tüm demokrasi, emek ve barış güçlerini, STK’ları, yurttaş girişimlerini, demokratik örgütleri, aydınları, sendika ve meslek odalarını, siyasi partileri, akademik çevreleri, kadın örgütlerini ve vicdan sahibi bütün yurttaşları savaş ve çatışmanın halklarımız arasında nefret ve kin duyguları doğurmasını ve toplumsal dayanışmayı çökertmesini önlemek amacıyla; barış dilinin ve söyleminin medya ve kamusal alana hakim kılınması, barışın toplumsallaşarak kökleşmesi için savaşın toplumsal, politik ve kültürel nedenlerini ortadan kaldırarak, barış içinde yaşama hakkını güvence altına alacak demokratik, eşitlikçi ve özgürlükçü yeni bir anayasa kampanyası da dahil bütün yöntemleri değerlendirerek barış için acilen seferber olmaya çağırır.

  3. 1 Kasım seçimleri sonrasında oluşan yeni güç dengesi Türkiye'yi aşağıdan ve yukarıdan bir siyasal  rejim değişikliğine zorluyor. Halklarımız, Erdoğan ailesinin ve himayesindeki sermaye gruplarının mezhepçi başkanlık rejimi dayatmasına da, 12 Eylül’ün baskıcı ve tekçi Anayasasının “değişmez maddeleri”ne de boyun eğmek zorunda değildir. HDK, bu süreçte halklarımızın demokratik, cinsiyet eşitlikçi, özgürlükçü, eşitlikçi, çoğulcu, özyönetimci, sosyal ve ekolojik bir Anayasa için mücadele hedefiyle harekete geçmesi; bir demokratik Anayasa hareketinin oluşması ve Anayasa yapım sürecinde belirleyici rol oynaması için aktif çaba gösterecektir. Bununla birlikte Kürdistan kentlerinde savaş, çatışma ve yaşam hakkı başta olmak üzere temel hakların tamamı ayaklar altındayken, özgürlükçü, eşitlikçi, demokratik ve özyönetimci bir Anayasa tartışması yapılamayacağı açıktır. Bu nedenlerle Anayasa çalışmalarının başlayabilmesi için, Kürt halkına karşı sürdürülegelen kıyıcı savaşa son verilmeli, bütün askeri ve polisiye uygulamalar ve savaş hali sona erdirilmeli, karşılıklı çatışmasızlık güvence altına alınmalıdır. HDK Konferansı, halklarımızın Anayasal taleplerini dile getirmelerinin önündeki bütün engellerin ortadan kaldırılması konusunda devlet ve hükümeti demokratik siyaset kanallarının yeniden açılması adına uyarır ve bunların ortadan kalkması adına mücadeleyi büyüteceğini hatırlatır.

  4. Türkiye'deki aşırı merkeziyetçi, bürokratik, militarist, baskıcı, tekçi, asimilasyoncu, pahalı, kaynak yutan ve Türkiye halklarının özgür yaşama arzularını karşılayamayan mevcut devlet yapısı ancak yerel dinamikleri önceleyen, statü taleplerini gören, kaynak ve yetki dağıtım gücünü yerellerle paylaşan demokratik özerklik ilkesini temel alarak bir demokratik cumhuriyete dönüştürülebilir. HDK Konferansı bu bağlamda HDK'nin bölgesel meclisi olan DTK'nın  26-27 Aralık günlerinde Diyarbakır'da gerçekleştirdiği Olağanüstü Genel Kurul'da açıkladığı “Özyönetim Deklarasyonu”nu Türkiye'nin bir demokratik cumhuriyete dönüşümü ve Kürt sorununun barışçı çözümü  doğrultusunda çok önemli ve yol açıcı bir teklif olarak selamlar ve sahiplenir. Konferans HDK'yi Kürt halkının demokratik özerklik ve özyönetim ilanlarını ve bunları izleyen mücadelelerin yarattığı demokratik dönüşüm imkanlarını değerlendirmek ve Türkiye'nin batısındaki, toplumsal, politik, kültürel, demografik, kentsel ve ekonomik koşullara özgü özyönetim modellerini tartışmak ve kararlaştırmak üzere en kısa sürede konferanslar ve çalıştaylar düzenlemeye ve bu çalışmaların sonuçlarına dayalı olarak mümkün olan her zeminde halkın kendi kendisini yönetme  mekanizmalarını harekete geçirerek cumhuriyetin demokratik bir dönüşümle  yerelden ve yeniden kuruluşu hedefiyle mücadeleye çağırır.

 

  1. HDK Konferansı “Demokratik Suriye/Özerk Rojava” perspektifi dahilinde Suriye'de bütün halkların kendilerini özgürce ifade edecekleri barışçıl, demokratik ve siyasi  dönüşüm çerçevesinde Suriye halklarının kendi kaderlerini kendi eline alacağı siyasi çözüm girişimlerine destek verir, bu bağlamda Suriye halklarının özgür ortaklık girişimi olan Demokratik Suriye Meclisi'ni (DSM) selamlar. HDK Konferansı Rojava Kürdistan'da halkların özgür iradesi üzerinde yükselen çok kimlikli ve çoğulcu kanton yönetimlerini Rojava halklarının meşru temsilcisi olarak tanır; Türkiye'yi Kürt ve Kürdistan düşmanlığına dayalı Suriye siyasetine bütünüyle son vererek, Rojava'nın kendi kaderini tayin hakkına saygı göstermeye; Suriye'de mezhep karşıtlığına dayandırdığı iç savaşı körüklemekten vazgeçmeye ve demokratik çözüm yolunu desteklemeye;  Türkiye'deki Suriyeli göçmenlere uluslararası geçerliğe sahip mülteci statüsü tanımaya; Suriyeli göçmenlerin Avrupa'dan uzak tutuldukları bir esir kampı olmak için AB ile utanç verici pazarlıklara girişmek yerine göçmenlerin anavatanlarına dönecekleri koşulları yaratmak için Suriye'nin yeniden kuruluşu doğrultusunda çaba göstermeye çağırır.

 

  1. Önümüzdeki yeni toplumsal mücadele döneminde HDK kimlik siyaseti ile sınıf siyasetini birleştiren bir politik hat oluşturmalıdır. Bütün enerjisini kimlik mücadeleleriyle eş zamanlı olarak emeğin farklı alanlarda kapitalist sömürüye karşı süren mücadelelerinin birleştirilmesi ve örgütlenmesi doğrultusunda harekete geçirmeye çalışmalıdır. HDK, fabrika ve tarlalarda, okul,  hastane, büro ve imalathanelerde süregiden iktisadi ve sosyal mücadeleler kadar, yaşam alanlarında, ulaşım hatlarında süregiden kentsel hak mücadelelerinde; işsiz ve geleceksiz bırakılan gençlerin talepleri doğrultusunda; sermaye saldırılarına karşı ayaklanan köylülerin doğa ve yaşam mücadelesinde, güvencesiz ve sendikasız işçilerin örgütlenme ve güvenceye ulaşma uğraşlarında; kadına yönelik şiddete, çocuklara yönelik şiddet ve istismara karşı verilen mücadelelerde kurucu, kucaklayıcı ve halklarımızı mücadelede birleştiren bir eylem planını hayata geçirmelidir. HDK ve DTK’nin güçlü örgütlenmesi HDP’nin de toplumsal yönü güçlü bir siyasi parti olması açısından oldukça önemlidir. 7 Haziran seçimlerinde ortaya çıkan halk desteği dikkate alındığında, HDP’nin toplumsal kesimlerin beklentilerini karşılayabilmesi için; HDK/DTK’nin siyasi ve toplumsal temelini zaman geçirmeden oturtacak güçlü bir taban-halk örgütlenmesine dayanmalıdır.

 

            Halkların Demokratik Kongresi
            16 Ocak 2016 

Şuranız, Yok Hükmündedir

Halkların Demokratik Kongresi, coğrafyanın bütün dillerini, dinlerini, kimliklerini, cinsiyetlerini, kültürlerini kapsayacak, kucaklayacak ve beraber yaşamanın yollarını yine beraber keşfetmelerine zemin sağlayacak okullardan, halkların okullarından yanadır

Devamını oku

Asgari ücret insanca yaşanacak miktarda olmalı ve toplu sözleşmelerle belirlenmelidir.

Halkların Demokratik Kongresi olarak, “asgari ücret tespiti toplu sözleşme mekanizmaları ile belirlenmelidir” diyoruz. Asgari ücret, konfederasyonlarla devlet kurumları/kamu işveren sendikaları ile yapılacak toplu sözleşmeler ile belirlenmeli ve beraberinde grev hakkını da içermelidir.

Devamını oku

AKP Kobanê’den elini çek!

Halkların Demokratik Kongresi olarak, barıştan, özgürlükten yana olan herkesi Kobanê Dayanışması ile birlikte halklarımızın birleşik direniş duvarını örmeye çağırıyoruz

Devamını oku

Şiddete Savaşa Karşı İsyandayız!

HDK Kadın Meclisleri olarak, bu süreçte bulunduğumuz her alanda kadınları erkek şiddetine karşı birlikte ses çıkarmaya çağıyor ve bugüne kadar erkek şiddetin direnen ve maruz kalan bütün kadınları Arin Mirkan ve Kader Ortakaya şahsında saygıyla anıyoruz!

Devamını oku

Nefrete inat, yaşasın hayat!

Halkların Demokratik Kongresi olarak, insan hakları, özgürlükler ve demokrasiden yana olan herkesi, nefret cinayetlerine sebep olan ayrımcı dil ve söylemlerin, transfobik politika ve yasalarının karşısında durmaya, nefret cinayetlerindeki cezasızlığa karşı sesini yükseltmeye, anayasada cinsel yönelim ve cinsiyet kimliğinin tanınması için mücadele örgütlemeye çağırıyoruz.

Devamını oku

İşçiyi Ölüme Mahkûm Eden Yasaya Hayır!

AKP hükümetinin hazırladığı paket patronlara koruma, işçiye ölüm sunan pakettir. Paket geri çekilmeli; bağımsız uzmanlar ve konuyla ilgili tüm emek-meslek örgütlerinin de içinde yer aldığı kurumların katıldığı bir kurul tarafından işçilerin yaşam ve iş güvencesini, sendikalaşma haklarını esas alan yeni bir yasal düzenleme yapılmalıdır.

Devamını oku

Kader Ortakaya'nın Katili Devlettir!

Halkların Demokratik Kongresi olarak Kader Ortakaya yoldaşımızın şahsında AKP hükümetinin ve devletin resmi ve sivil militarist güçlerinin Kobanê halkı ile dayanışma içerisinde olan halk güçlerine yönelik saldırılarını şiddetle kınıyoruz.

Devamını oku

Saldırının faili hükümettir!

Demokrasi, barış ve özgürlük isteyen herkesi AKP hükümetinin geliştirmeye çalıştığı faşist saldırı planlarını boşa çıkarmak için omuz omuza olmaya çağırıyoruz.

Devamını oku

Validebağ Direnişi yeni yaşam çığlığıdır!

Halkların Demokratik Kongresi doğanın talanına ve ranta karşı mücadele eden halkımızın yanındadır ve Validebağ Direnişi’yle dayanışma içinde olmaya devam edecektir.

Devamını oku

Karaman’da iş cinayetinin sorumlusu AKP’dir.

Halkların Demokratik Kongresi olarak Karaman’da, maden ocağında yaşanan bu katliamda hayatını kaybeden işçilerin yakınlarına başsağlığı diliyor; adalet talebiyle yeni iş cinayetlerinin yaşanmaması için sürecin takipçisi olacağımızı ilan ediyoruz.

Devamını oku

Arap-Alevi halkının Ğadir Hum Bayramı'nı kutlar, tüm Ortadoğu halklarına barış ve huzur getirmesini dileriz

Halkların Demokratik Kongresi olarak, Arap-Alevi halkının Ğadir Hum Bayramı’nı kutluyor, bu bayramda Ortadoğu’nun cihatçı çetelerine karşı tüm halk ve inançları dayanışmaya, katliam ve zulümlere karşı beraber mücadele etmeye çağırıyoruz.

Devamını oku

Halklarımıza barış ve kardeşlik getirecek bayramlar diliyoruz…

Sadece ülkemizde değil başta Rojava olmak üzere Ortadoğu’da ve tüm dünyada demokrasi, barış, eşitlik ve özgürlük mücadelelerinin kazanacağı bayramlar yaşamak dileğiyle halklarımızın ve tüm Ortadoğu halklarının Kurban bayramını kutluyor tüm dünya halklarını, Kobanê’de halkına yaşatılmak istenen katliama karşı Rojava halkıyla dayanışma ve desteği büyütmeye çağırıyoruz

Devamını oku

Yahudi halklarımızın Roş Aşana (Yeni Yıl) Bayramı kutlu olsun!

Halkların Demokratik Kongresi olarak; her inançtan, her ulustan, her dilden, her kültürden insanların eşit ve özgür yaşadığı; sınırların, sömürünün ve ayrımcılığın yok olduğu, başta Ortadoğu olmak üzere tüm dünyada barışın ve bereketin hayata geçtiği bayramlar özlemiyle, Yahudilerin Roş Aşana Bayramı’nı kutlarız.

Devamını oku

Zorunlu din dersleri kaldırılsın, anadillere özgürlük!

Halkların Demokratik Okulları için, halklarımızı; inançlara ve dillere özgürlük temelinde Alevi örgütlerinin 12 Ekim’de Ankara’da düzenleyeceği mitinge katılmaya, inançlara ve dillere özgürlük talebini kol kola dile getirmeye çağırıyoruz.

Devamını oku

Kobane Halkı Yalnız Değildir, Kobane İçin Sokağa Eyleme Dayanışmaya

Halkların Demokratik Kongresi olarak, bir kez daha ilan ediyoruz, Rojava Devrimi’nin arkasındayız ve Kobanê halkıyla dayanışıyoruz, tüm gücümüzle direnişi desteklemeye, barışın sesini her an her fırsatta yükseltmeye devam edeceğiz.

Devamını oku