HDK Diyor Ki

40 ilden 400’ye yakın delegenin katılımıyla 16 Ocak 2016 tarihinde Ankara’da bir araya gelen Halkların Demokratik Kongresi (HDK) 1. Olağan Konferansı, Türkiye ve Kürdistan, Ortadoğu ve dünyanın politik ve toplumsal gündemindeki konuları ve gelişme eğilimlerini halklarımızın demokrasi, barış ve özgürlük, mücadelesi ışığında değerlendirerek HDK’nin yeninden inşası sürecini tartışmış ve aşağıdaki sonuçlarda ortaklaşmıştır.

                     

  1. Saray eski statükonun güçleriyle de ittifak halinde 7 Haziran seçimleriyle tecelli eden halk iradesini yok sayarak fiili bir başkanlık rejimi  ile yönetime el koymuş, bir darbe ile parlamentoyu ve parlamenter sistemi işlevsizleştirerek faşist bir yapı oluşturmuştur. HDK Konferansı bu bağlamda, toplumsal muhalefet güçlerinin darbe rejimi ve savaşa karşı kısmi ve parçalı direnişlerinin, taban hareketleri etrafında birleştirilmesi ve bir demokrasi cephesinin örülmesi amacıyla Türkiye ve Kürdistan'ın bütün demokrasi ve barış güçlerini, anti faşist dinamiklerini, sendikaları, emek ve meslek örgütlerini, yurttaş inisiyatiflerini, kadın, gençlik ve LGBTİ hareketlerini büyük bir hızla mücadele ortaklığında bir araya gelmeye, bu birlikteliğin somut ve ülke çapındaki ifadesi olacak bir demokrasi cephesini birlikte inşaya çağırır.

  2. Kürdistan'da yaşanmakta olan ağır ihlallerin, sivil kayıpların ve insanlık dışı zulmün asli nedeni güvenlik güçlerini “cezasızlık” koruması altına alırken, 15 bin Kürdün imhası ve 300 bin Kürdün göç ettirilmesi pahasına Özgürlük Hareketinin toplumsal tabanının tasfiyesini amaçlayan “Çöktürme Harekatı”dır. Devlet, görünüşte “müzakere ve çözüm” için diyalog yürütürken gerçekte Ekim 2013'ten itibaren savaş hazırlıklarına, Eylül 2014'ten itibaren de “Çöktürme” operasyonlarına başlamıştır. “Hendeklere” indirgenmeye çalışılan bütün bu topyekun katliam sürecine, Kürt halkı “özyönetim ilanları” ile yanıt vermiştir.  HDK Konferansı, tüm demokrasi, emek ve barış güçlerini, STK’ları, yurttaş girişimlerini, demokratik örgütleri, aydınları, sendika ve meslek odalarını, siyasi partileri, akademik çevreleri, kadın örgütlerini ve vicdan sahibi bütün yurttaşları savaş ve çatışmanın halklarımız arasında nefret ve kin duyguları doğurmasını ve toplumsal dayanışmayı çökertmesini önlemek amacıyla; barış dilinin ve söyleminin medya ve kamusal alana hakim kılınması, barışın toplumsallaşarak kökleşmesi için savaşın toplumsal, politik ve kültürel nedenlerini ortadan kaldırarak, barış içinde yaşama hakkını güvence altına alacak demokratik, eşitlikçi ve özgürlükçü yeni bir anayasa kampanyası da dahil bütün yöntemleri değerlendirerek barış için acilen seferber olmaya çağırır.

  3. 1 Kasım seçimleri sonrasında oluşan yeni güç dengesi Türkiye'yi aşağıdan ve yukarıdan bir siyasal  rejim değişikliğine zorluyor. Halklarımız, Erdoğan ailesinin ve himayesindeki sermaye gruplarının mezhepçi başkanlık rejimi dayatmasına da, 12 Eylül’ün baskıcı ve tekçi Anayasasının “değişmez maddeleri”ne de boyun eğmek zorunda değildir. HDK, bu süreçte halklarımızın demokratik, cinsiyet eşitlikçi, özgürlükçü, eşitlikçi, çoğulcu, özyönetimci, sosyal ve ekolojik bir Anayasa için mücadele hedefiyle harekete geçmesi; bir demokratik Anayasa hareketinin oluşması ve Anayasa yapım sürecinde belirleyici rol oynaması için aktif çaba gösterecektir. Bununla birlikte Kürdistan kentlerinde savaş, çatışma ve yaşam hakkı başta olmak üzere temel hakların tamamı ayaklar altındayken, özgürlükçü, eşitlikçi, demokratik ve özyönetimci bir Anayasa tartışması yapılamayacağı açıktır. Bu nedenlerle Anayasa çalışmalarının başlayabilmesi için, Kürt halkına karşı sürdürülegelen kıyıcı savaşa son verilmeli, bütün askeri ve polisiye uygulamalar ve savaş hali sona erdirilmeli, karşılıklı çatışmasızlık güvence altına alınmalıdır. HDK Konferansı, halklarımızın Anayasal taleplerini dile getirmelerinin önündeki bütün engellerin ortadan kaldırılması konusunda devlet ve hükümeti demokratik siyaset kanallarının yeniden açılması adına uyarır ve bunların ortadan kalkması adına mücadeleyi büyüteceğini hatırlatır.

  4. Türkiye'deki aşırı merkeziyetçi, bürokratik, militarist, baskıcı, tekçi, asimilasyoncu, pahalı, kaynak yutan ve Türkiye halklarının özgür yaşama arzularını karşılayamayan mevcut devlet yapısı ancak yerel dinamikleri önceleyen, statü taleplerini gören, kaynak ve yetki dağıtım gücünü yerellerle paylaşan demokratik özerklik ilkesini temel alarak bir demokratik cumhuriyete dönüştürülebilir. HDK Konferansı bu bağlamda HDK'nin bölgesel meclisi olan DTK'nın  26-27 Aralık günlerinde Diyarbakır'da gerçekleştirdiği Olağanüstü Genel Kurul'da açıkladığı “Özyönetim Deklarasyonu”nu Türkiye'nin bir demokratik cumhuriyete dönüşümü ve Kürt sorununun barışçı çözümü  doğrultusunda çok önemli ve yol açıcı bir teklif olarak selamlar ve sahiplenir. Konferans HDK'yi Kürt halkının demokratik özerklik ve özyönetim ilanlarını ve bunları izleyen mücadelelerin yarattığı demokratik dönüşüm imkanlarını değerlendirmek ve Türkiye'nin batısındaki, toplumsal, politik, kültürel, demografik, kentsel ve ekonomik koşullara özgü özyönetim modellerini tartışmak ve kararlaştırmak üzere en kısa sürede konferanslar ve çalıştaylar düzenlemeye ve bu çalışmaların sonuçlarına dayalı olarak mümkün olan her zeminde halkın kendi kendisini yönetme  mekanizmalarını harekete geçirerek cumhuriyetin demokratik bir dönüşümle  yerelden ve yeniden kuruluşu hedefiyle mücadeleye çağırır.

 

  1. HDK Konferansı “Demokratik Suriye/Özerk Rojava” perspektifi dahilinde Suriye'de bütün halkların kendilerini özgürce ifade edecekleri barışçıl, demokratik ve siyasi  dönüşüm çerçevesinde Suriye halklarının kendi kaderlerini kendi eline alacağı siyasi çözüm girişimlerine destek verir, bu bağlamda Suriye halklarının özgür ortaklık girişimi olan Demokratik Suriye Meclisi'ni (DSM) selamlar. HDK Konferansı Rojava Kürdistan'da halkların özgür iradesi üzerinde yükselen çok kimlikli ve çoğulcu kanton yönetimlerini Rojava halklarının meşru temsilcisi olarak tanır; Türkiye'yi Kürt ve Kürdistan düşmanlığına dayalı Suriye siyasetine bütünüyle son vererek, Rojava'nın kendi kaderini tayin hakkına saygı göstermeye; Suriye'de mezhep karşıtlığına dayandırdığı iç savaşı körüklemekten vazgeçmeye ve demokratik çözüm yolunu desteklemeye;  Türkiye'deki Suriyeli göçmenlere uluslararası geçerliğe sahip mülteci statüsü tanımaya; Suriyeli göçmenlerin Avrupa'dan uzak tutuldukları bir esir kampı olmak için AB ile utanç verici pazarlıklara girişmek yerine göçmenlerin anavatanlarına dönecekleri koşulları yaratmak için Suriye'nin yeniden kuruluşu doğrultusunda çaba göstermeye çağırır.

 

  1. Önümüzdeki yeni toplumsal mücadele döneminde HDK kimlik siyaseti ile sınıf siyasetini birleştiren bir politik hat oluşturmalıdır. Bütün enerjisini kimlik mücadeleleriyle eş zamanlı olarak emeğin farklı alanlarda kapitalist sömürüye karşı süren mücadelelerinin birleştirilmesi ve örgütlenmesi doğrultusunda harekete geçirmeye çalışmalıdır. HDK, fabrika ve tarlalarda, okul,  hastane, büro ve imalathanelerde süregiden iktisadi ve sosyal mücadeleler kadar, yaşam alanlarında, ulaşım hatlarında süregiden kentsel hak mücadelelerinde; işsiz ve geleceksiz bırakılan gençlerin talepleri doğrultusunda; sermaye saldırılarına karşı ayaklanan köylülerin doğa ve yaşam mücadelesinde, güvencesiz ve sendikasız işçilerin örgütlenme ve güvenceye ulaşma uğraşlarında; kadına yönelik şiddete, çocuklara yönelik şiddet ve istismara karşı verilen mücadelelerde kurucu, kucaklayıcı ve halklarımızı mücadelede birleştiren bir eylem planını hayata geçirmelidir. HDK ve DTK’nin güçlü örgütlenmesi HDP’nin de toplumsal yönü güçlü bir siyasi parti olması açısından oldukça önemlidir. 7 Haziran seçimlerinde ortaya çıkan halk desteği dikkate alındığında, HDP’nin toplumsal kesimlerin beklentilerini karşılayabilmesi için; HDK/DTK’nin siyasi ve toplumsal temelini zaman geçirmeden oturtacak güçlü bir taban-halk örgütlenmesine dayanmalıdır.

 

            Halkların Demokratik Kongresi
            16 Ocak 2016 

Devlet, "Din dayatma! Dil dayatma! Cinsiyet ayrımcılığı dayatma!"

Alevi kurumlarının çağrısıyla 8 Şubat’ta gerçekleşecek ”Laik Eğitim, Demokratik Yaşam” mitingini ve 13 Şubat’taki boykot eylemlerini; devlete "Din dayatma! Dil dayatma! Cinsiyet ayrımcılığı dayatma!" diyerek destekliyor; “Yeni Yaşam”ın yeni okullarını -"Halkların Demokratik Okulları"- cinsiyet özgürlükçü, anadilinde çok dilli, ekolojik ve nitelikli kamusal, özgürlükçü laiklik yaklaşımlarıyla halklarımızla beraber inşa etmeye çağırıyoruz.

Devamını oku

Devlet, "Din dayatma! Dil dayatma! Cinsiyet ayrımcılığı dayatma!"

Bu amaçla, Alevi kurumlarının çağrısıyla 8 Şubat’ta gerçekleşecek ”Laik Eğitim, Demokratik Yaşam” mitingini ve 13 Şubat’taki boykot eylemlerini; devlete "Din dayatma! Dil dayatma! Cinsiyet ayrımcılığı dayatma!" diyerek destekliyor; “Yeni Yaşam”ın yeni okullarını -"Halkların Demokratik Okulları"- cinsiyet özgürlükçü, anadilinde çok dilli, ekolojik ve nitelikli kamusal, özgürlükçü laiklik yaklaşımlarıyla halklarımızla beraber inşa etmeye çağırıyoruz.

Devamını oku

Yüzleşin! Hrant'la, soykırımla...

Bugün 19 Ocak.
Bugün yine Türkiye'nin her yerinde Hrant Dink'i anıyoruz.
Biliyoruz ki Hrant Dink'i anmak barışı anmaktır, kardeşliği hatırlamaktır, soykırıma, şiddete maruz kalan halkların sesi olmaktır, özgürce, birbirini sevgiyle kucaklayarak bir arada yaşamaya duyulan özlemi ifade etmektir.
Hrant Dink'in mirası budur.

Devamını oku

Cizre’de Devlet Katletmeye Devam Ediyor!

Devlet, Cizre’de açık terör estiriyor ve adeta öç alıyor. Devlet, her demokratik tepkiyi öldürerek bastırmaya çalışıyor. Bu da yetmiyor, gençler ya da çocuklar ya çalışırken ya oynarken polis kurşunlarıyla can veriyor. Polis, bilinçli ve hedef gözeterek, öldürme amaçlı ateş ediyor.

Devamını oku

Üç Karanfili Unutmadık

Katliamın üzerinden iki yıl geçmesine rağmen katiller yakalanmamıştır ya da yakalanmak istenmemiştir. Cinayetin ardından yakalanan tetikçi ve bağlantıları göstermiştir ki Türk devleti bu katliamdan doğrudan sorumludur. Fransız ve Türk devleti derhal faillerle ilgili açıklama yapmalı, hesap vermelidir

Devamını oku

Charlie Hebdo’ya yapılan saldırıyı kınıyoruz!

Halkların Demokratik Kongresi olarak, Paris'te 7 Ocak 2015'te gerçekleştirilen saldırıyı bir katliam olarak görüyor, dünyanın neresinde olursa olsun benzeri katliamlara karşı, Kobanê'den Paris'e direnişi destekliyor, halkları bu direnişleri çoğaltmaya davet ediyoruz.

Devamını oku

Kobanê direniyor, kadın dayanışması sürüyor…

HDK Kadın meclisleri olarak, kadın cinayetlerinin ayyuka çıktığı, AKP Hükümeti temsilcileri tarafından kadın bedeninin, yaşamının ve kazanımlarının sürekli hedef alındığı, kadının olmadığı bir yaşamın dayatıldığı bu ortamda Kadın Mücadelesinin ve Kadın Dayanışmasının daha da büyütülmesi gerekliliğini bir kez daha buradan ifade etmek istiyoruz.

Devamını oku

Murat Bozlak'ı kaybetmenin derin acısı içindeyiz.

SODEP, SHP, Halkın Emek Partisi (HEP), Demokrasi Partisi (DEP) Kurucu üyeliği; Halkın Demokrasi Partisi (HADEP) Kurucu Üyeliği ve Genel Başkanlığı görevlerini yürütmüş olan Murat Bozlak, demokrasi mücadelesinin en zor günlerinde en ön saflarda yer almıştı.

Devamını oku

Murat Bozlak'ı kaybetmenin derin acısı içindeyiz

Murat Bozlak'ın mirası ve anısı demokrasi mücadelesine güç katmaya devam edecektir.

Devamını oku

Yine azami sefalet ücreti, yine yoksulluk

Hükümet, ülke ekonomisinden bahsederken sürekli durumun ne kadar iyi olduğundan söz etmektedir. Yapılan Saraylara, Saraylara harcanan kaynaklara bakıldığında, ülke ekonomisinin büyüdüğü sanılmaktadır. Ancak, Saraylar büyürken, işçinin ekmeğinin büyümemekte, küçülmektedir. İşçiler, emekçiler yine yoksulluk ve yoksunlukla karşı karşıya bırakılmıştır.

Devamını oku

3 yıl önce bugün; Roboski Katliamı!

3 yıl önce bugün 34 yurttaşın devletçe öldürülmesiyle katliamlarla dolu Türkiye tarihine bir yenisi daha eklendi. Devlet destekli ya da devletçe yapılmış Çorum, Maraş, Dersim, Sivas ve daha nicesinin yanına bir yenisi daha...

Devamını oku

Ezidi halkının Cejna Ezi bayramını kutluyoruz.

Halkların Demokratik Kongresi olarak, Ezidilerin başta bayramlarını özgürce, coşkuyla ve kendi topraklarında kutlamaları mücadeleleri olmak üzere, özgürlük ve demokrasi; yani yaşam mücadelelerinde yanlarında olmaya devam edeceğiz.

Devamını oku

1978 Maraş Katliamı: Bir daha asla!

AKP Hükümeti’ni uyarıyoruz; Alevilere dönük inkâr ve imha politikalarından vazgeç, katliamda suçu, hatası ve ihmali bulunan birey ve kurum her kim varsa, evrensel hukuk çerçevesinde yargılanması, gerekli cezalar verilmesi ve toplumsal yüzleşmenin sağlanması için adımlar at!

Devamını oku

Irkçılığa karşı hepimiz siyahız!

New York’taki kardeşlerimize, ırkçı şiddeti, polis şiddetini yakından bilen, yaşayan halkların bir parçası olarak sesleniyoruz; öfkeniz, öfkemizdir.

Devamını oku

Savaş ve Talan İçin Değil, Halk İçin Bütçe! 13 Aralık'ta Ankara'dayız!

Bu bütçenin Meclis Genel Kurulu’nda görüşüleceği günlerde, 13 Aralık 2014 Cumartesi günü KESK, DİSK, TTB ve TMMOB öncülüğünde işçiler, emekçiler, yoksullar Ankara’da olacak.

Halkların Demokratik Kongresi olarak biz de bütün bileşenlerimizle birlikte “Savaşa ve Talana değil Halk için Bütçe” mücadelemizin bir parçası olarak Ankara’da olacağız. Tüm halkımızı bu mücadeleye güç vermeye davet ediyoruz.

Devamını oku